top of page

Anvendelse

Våre salgs- og leveringsbetingelsene får anvendelse ved alle salg fra MultiConnect AS, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom. Våre bedriftskunder blir heretter benevnt "Bedriften".

 

Salg til Bedriftskunder

Når MultiConnect AS selger til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret brukes de registrerte opplysningene hentet fra disse registre. MultiConnect AS forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

 

Produktinformasjon

Alle oppgaver og data som finnes i MultiConnect AS sine produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt skriftlig varsel. Bedriften vil etter at ordrebekreftelsen er sendt, bli underrettet om de forandringer som eventuelt vil skje.

Priser

Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 2,5% fra ordredato eventuelt ordrebekreftelse, forbeholder MultiConnect AS seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Alle priser er oppgitt inkl. mva, eks. eventuelle miljøgebyrer og ex-works MultiConnect AS sitt lager. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Avviker fakturert pris fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til MultiConnect AS innen 8-åtte virkedager regnet fra levering. MultiConnect AS forbeholder seg retten til å sende en ekstra faktura med de tillegg som ovenfor nevnt.

 

Levering og Risikoovergang

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på MultiConnect AS sitt lager, effektueres omgående. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan ventes å skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Bedriften når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering.

Betaling og Morarenter

Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser forskudd eller online betaling med Bedriftens Visa/MC kredittkort. Bedriften kan søke om 20 dagers kreditt. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales purregebyr(er) og den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven pluss. Ved eventuelt betalingsmislighold eller endringer i Bedriftens kredittverdighet forbeholder MultiConnect AS seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot forskudd.

 

Salgspant og Eiendomsrett

MultiConnect AS forbeholder seg salgspant jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert Bedriften til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med MultiConnect AS sin eiendomsrett av Bedriften og holdes adskilt fra Bedriftens varelager.

 

Feil og Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Bedriften eller forhold på hans side, har MultiConnect AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når MultiConnect AS foretar retting eller omlevering, kan ikke Bedriften gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

 

Reklamasjon

Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven. Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Bedriften forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Bedriften skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik. Eventuell garanti til Bedriften og dennes kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. MultiConnect AS gir ikke Bedriften eller dennes kunder egen garanti på produktene.

 

Erstatningsansvar

MultiConnect AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor MultiConnect AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

 

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er MultiConnect AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke - jfr. pkt. nevnt annet sted.

 

Force Majeure

Er MultiConnect AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos MultiConnect AS eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den. Slik som, men ikke begrenset til, brann, krig, pandemi, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner såvel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er MultiConnect AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.

 

Eksport

Bedriften forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

 

Tvist

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 - voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Halden herredsrett som vedtatt verneting.

bottom of page